Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

 

Spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia?» Odpowiedziałem: «Panie Boże, Ty to wiesz». Wtedy rzekł On do mnie: «Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: "Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!" Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że Ja jestem Pan». I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział On do mnie: «Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli». Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach - wojsko bardzo, bardzo wielkie. I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: "Wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza, już po nas". Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam» - wyrocznia Pana Boga. (Ez 37, 1-14)

 

Zacznijmy tę modlitwę od wezwania Boga w te wszystkie miejsca, które w naszych sercach, naszych wspólnotach, rodzinach, w naszym świecie są jak dolina zeschłych kości: tak bardzo, tak dawno pozbawione życia, że trudno mieć nadzieję, że coś może się zmienić. Wołajmy do Jedynego, który w tę przestrzeń śmierci może wnieść życie.

Grupa Room for More, działająca w Ukrainie śpiewa: „Оживи”, czyli „Ożyw!”. Wsłuchajmy i włączmy się w to wołanie.

 

Kontemplacja mocy Ducha Świętego

Duch Święty, zapowiadany przez Boga zstąpił. Przyjrzyjmy się mozaice autorstwa Marko Rupnika, znajdującej się w Centrum Jana Pawła II w Krakowie, przedstawiającej Maryję razem z apostołami w momencie zesłania Ducha Świętego. W dolnej części znajdują się kości – symbolizujące ludzi pozbawionych jakiejkolwiek nadziei i wiary oraz postaci wynurzające się z ziemi, które Duch Święty pobudził do życia.

Źródło: https://santojp2.pl/nawa-glowna-panel-lewy/

 

 

Maryja – kobieta o otwartym uchu

Razem z Matką Bożą Bolesną, Maryją zasłuchaną w głos Ducha Świętego stajemy na modlitwie z nadziejami i cierpieniami swoimi, naszych bliskich, sąsiadów, kraju i świata. Przynosimy wszystko na spotkanie z Bogiem, wnosimy całe nasze serce w relację z Tym, który nas przyjmuje i odnawia pragnienie dzielenia się Miłością Jego Serca:

Na modlitwie przychodzimy do Niego z tym wszystkim, co składa się na nasze życie, z cierpieniami i nadziejami ludzkości. Uczymy się pozostawać przed Nim w milczeniu i ubóstwie serca, uwielbiać i przebywać z Nim w postawie miłości i wdzięczności. (Konstytucje RSCJ, &21)

Słuchanie zaczyna się od zatrzymania i przyjmowania Bożej Miłości. Pozwól, by Jezus napełniał Cię łaską, czyli swoją kochającą obecnością. Przyjmuj, by móc doświadczyć, że „Pan jest z Tobą” oraz otworzyć się na Jego zaproszenie. Co dziś szepcze do Twojego serca?

 

„Prorokuj!” Z czterech wiatrów przybądź Duchu, aby ożyła nadzieja!

Słowo Boga potrafi zapalać w nas na nowo ogień Bożego Ducha. Kiedy widzimy tylko suche kości naszych zranień, potrzebujemy przywoływać Tego, który pociesza i ożywia nadzieję. Bóg sam nas do tego zaprasza, ponieważ będąc Źródłem Życia pragnie nas odradzać i stopniowo przemieniać.  Duch Jezusa niesie nam dar przemiany serca, lecz nie jest on tylko dla nas. Autentyczna „przemiana jest owocem Spotkania”, które wyprowadza nas z siebie ku innym. Miłość zawsze wprawia nas w ruch, ponieważ chce być poznana i kochana. Słuchanie osób, z którymi żyjemy zaprasza nas do modlitwy i zaangażowania z nadzieją, z łagodnością i mocą, abyśmy uczyli się od siebie nawzajem, przebaczali, pocieszali, dodawali otuchy, odwagi, by na nowo wybierać życie.

Czy w Twojej codzienności przywołujesz Ducha Świętego? Jakie przestrzenie relacji i realiów zapraszają Cię do przywoływania Bożego Ducha i ożywiania nadziei?

 

„Wydobywam was z grobów, ludu mój i powiodę was…”

Bóg, który daje nam Swojego Ducha jest nie tylko Ożywicielem i Wyzwolicielem, ale także Przewodnikiem i Przyjacielem – towarzyszy nam w drodze, do której nas zaprasza. Chce, abyśmy razem z Nim pracowali w dziele przemiany serc i świata, to znaczy budzili nadzieję na ludzkie relacje, odwagę przebaczania, radość wspólnego zaangażowania, sens życia, uważność na dary codzienności, małe gesty czułości i troski o powierzone nam osoby i Ziemię.

Jakie wezwanie rozpala i ożywia Twoje serce? Po czym rozpoznajesz Boga, który towarzyszy Ci w drodze  - w tym, do czego Cię zaprasza?

 

Tak jak Mojżesz wyprowadził naród wybrany z ziemi egipskiej, tak Chrystus, ukazany jako ,,Nowy Mojżesz” wyprowadza wierzących z niewoli grzechu do życia wiecznego. Na mozaice ukazany jest także Boży posłaniec wyprowadzający Apostołów z więzienia.

Źródło: https://santojp2.pl/nawa-glowna-panel-prawy/

 

 

 

Niech pamięć o Bożym prowadzeniu i mocy Ducha Świętego dodaje nadziei wszystkim, którzy teraz tej wiary w Bożą opiekę i interwencję bardzo potrzebują. Szczególnie obywatelom Ukrainy, walczącym o wolność w swojej Ojczyźnie, a najbardziej dzieciom, które nie umiejąc opowiedzieć słowami tego, co przeżywają, robią to rysując:

Wystawa: "Mamo ja nie chcę wojny! 1939-1945 Polska / 2022 Ukraina”

Źródło:https://www.kielce.eu/pl/aktualnosci/wojna-widziana-oczami-dziecka-na-wystawie-w-kielcach-1.htm

 

Przyjdź Duchu Żyjącego Boga,
Światło naszych dusz,
spraw, byśmy byli uważni na Twoje inspiracje.
Przyjdź, Duchu Stwórcy,
do świata, który jest Twoim ciałem
spraw, aby ożyła w nim Twoja nadzieja.
Przyjdź, Duchu Pocieszycielu,
zjednocz nas z Twoim Sercem
spraw, abyśmy nieśli Twoje współczucie.
Amen.

 

Módlmy się, by Bóg przywrócił miłość we wszystkich sercach i posłał do nas swojego Ducha: pieśnią Lauren Daigle: “Come Alive (Dry Bones)”

 

s. Alicja Banach rscj
s. Barbara Olejnik rscj
s. Urszula Krajewska rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA