Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

(Pwt 4, 32-34. 39-40)
Mojżesz tak powiedział do ludu: "Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą, zaczynając od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi, zapytaj od jednego krańca niebios do drugiego, czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywy? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił Pan, Bóg twój, w Egipcie na twoich oczach? Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie wypełniać; by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, Bóg twój".

(Rz 8, 14-17)

Bracia: Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: "Abba, Ojcze!" Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale.

(Mt 28, 16-20)

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".

Czytania: Pp 4,32-34.39-40; Ps 33,4-6.9.18-20.22;

                        Rz 8,14-17;   Mt 28,16-20.

Czego pragnę?

Będę prosić Ojca przez Syna w Duchu świętym, by pozwolił mi poznać i odczuć tajemnicę Trójcy Świętej, która jest tajemnicą wybrania,  wymianą miłości i pulsowaniem Bożego życia.

Punkt pierwszy

Mojżesz raz jeszcze przypomina Izraelitom wielkie dzieła Boże, które na wieki uczyniły z nich Naród Wybrany: „Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś,  i pozostał żywy?... Czy usiłował Bóg wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną... jak to uczynił Pan, Bóg twój w Egipcie na twoich oczach? ... Poznaj więc dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan  jest Bogiem... i nie ma innego. Strzeż jego praw i nakazów... by dobrze ci się wiodło! ” Tak jak naród nie może żyć bez historii, tak i my mamy swoją historię zbawienia. Dobrze jest wspominać wielkie dziela Bożej łaski w swoim życiu, aby nauczyć się żyć dziękczynieniem.

Punkt drugi

Otrzymaliśmy ducha przybrania za synów, w którym ośmielamy się wołać do Boga „Abba”, „Tatusiu!” Współudział w synostwie Jezusa sprawia, że ze świętą śmiałością możemy przedstawiać Bogu nasze prośby. Ale jest to również zaproszenie do uczestnictwa w Jego troskach o zbawienie każdego dziecka Bożego. Przywilej uczestnictwa w Bożym życiu prowadzi także  do odpowiedzialności za moich braci.

Punkt trzeci

Tylko św. Mateusz zapisał formułę udzielania sakramentu Chrztu świętego praktykowaną w pierwszych gminach chrześcijańskich: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem ”. A jednak każda z ewangelii a zwłaszcza ewangelia wg św. Jana pokazuje wyjątkową relację Jezusa z Ojcem i ponawianą obietnicę zasłania Ducha Pocieszyciela, „który wszystkiego nas nauczy”.

Rozmowa

Prosić będę Maryję , Służebnicę Pańską, Oblubienicę Ducha i Matkę Słowa Wcielonego, by wprowadziła mnie w relację intymnego obcowania z Trójjedynym Bogiem. Prosić będę, bym mógł mieć udział w  wypełnieniu jego planów w tym momencie historii, w jakim mnie postawił.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku i teraz i zawsze – będę się modlić z całym Kościołem świętych i grzeszników na drodze do świętości.

Przygotowała s. Maria Stecka rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA