Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu.

Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta - Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim. Łk 2, 22-40

 Modlitwa przygotowawcza: Stanę przed Bogiem i poproszę, aby wszystkie moje zamiary decyzje i czyny skierowane były w sposób czysty ku służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu.

 Prośba o owoc modlitwy: o radość wypływającą z wiary

 Wyobrażenie: Symeon błogosławi Jezusa

 1.      Źródło wiary

Każdy pierworodny był uważany przez Żydów za własność Jahwe. Dlatego czterdzieści dni po urodzinach należało syna zanieść do świątyni w Jerozolimie i symbolicznie ofiarować go Bogu, składając na ręce kapłana, a następnie "wykupić" za opłatę, której wysokość była uzależniona od zamożności rodziców dziecka.

 Jako osoby ochrzczone zostaliśmy również ofiarowani Bogu i włączeni we wspólnotę z Nim. W czym przejawia się moja przynależność do Jezusa na codzień? Czy potrafię czerpać z niej siłę?

 2.      Wiara Symeona

Symeon był człowiekiem w podeszłym wieku. Wiek nie stanowił dla niego przeszkody, żeby z nadzieją wyczekiwać przyjścia Mesjasza, spełnienia obietnicy, danej mu przez Pana. Nieprzypadkowo imię Symeon w języku hebrajskim oznacza "Pan wysłuchał". Przypomnę sobie obietnice, które odczytałem względem swojego życia. Czy nadal wierzę w wierność Boga?

Symeon umiał przyjąć dar od Boga i się nim radować: "on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga" i odczuł pokój serca. Popatrzę z jaką czułością i wdzięcznością Symeon postępuje z Jezusem.

 3.      Wiara Maryi

Symeon zapowiedział Maryi, że Jej Syn będzie "znakiem sprzeciwu", a także "A Twoję duszę miecz przeniknie". Miecz przeniknie Maryję w tym znaczeniu, że Ona łącząc się z odczuciemi swojego narodu będzie przeczuwać boleśnie tragedię odrzucenia Jezusa. Tragedia ta będzie dla Niej najbardziej bolesna wówczas, kiedy stać będzie u stóp Ukrzyżowanego. Przez zwrócenie się Symeona wyłącznie do Maryi można rozumieć, że Maryja wraz z Jezusem stanowi część zbawczego planu Boga.

W momencie zwiastowania Maryja wyraziła pragnienie wypełnienia się Bożych planów względem Niej i uwierzyła Bożej obietnicy. Symeon zapowiada Jej cierpienie, które wpisane jest w misję zbawczą. Jaki jest stan mojej wiary w momentach trudnych?

             Na koniec opowiem Jezusowi o tym co wydarzyło się podczas tej medytacji i zakończę modlitwą „Ojcze Nasz”

przygpotowała Barbara Olejnik nscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA