Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?

„Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”. (Mt 22 34-40)

Modlitwa przygotowawcza: Stanę przed Bogiem i poproszę, aby wszystkie moje zamiary decyzje i czyny skierowane były w sposób czysty ku służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu.

Prośba o owoc modlitwy: Abyśmy potrafili wybierać w życiu to co najistotniejsze

Wyobrażenie: Wyobrażę sobie, że Jezus kieruje te słowa do mnie.

1.  Wiara rodzi się ze słuchania

  W życiu człowieka wierzącego najważniejsze jest słuchanie Boga. Postawa słuchania wyraża pragnienie zrozumienia, poznania. Świadczy o pokorze człowieka, który wie, że jest w drodze i na tej drodze potrzebuje przewodnika. Gdy człowiek przestaje słuchać, rozumieć, przejmować się słowem Boga, popada w niewolę. Tak jak faryzeusze popadli w niewolę własnych przekonań.

Jak słuchałem Boga w minionym tygodniu? Jakie wezwanie usłyszałem?

2. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem...

  Bóg wyraża pragnienie jak chciałby być przez człowieka kochany. Niepodzielnym sercem. Serce symbolizuje życiodajne centrum, zdolne do empatii, bliskości, bogatej uczuciowości, ale także myślące, reflektujące, spokojne. Miłujące serce jest zdolne do uważnego, wewnętrznego i głębokiego spojrzenia.

Jaka jest moja relacja z Bogiem? Czy okazałem Mu wdzięczność, za to co uczynił w moim życiu.

3. Będziesz miłował swego bliźniego...

   Trójca święta jest komunią Osób: Boga, Jezusa i Ducha świętego. Korzeniem i źródłem komunii między ludźmi wyrażającej się w braterskich stosunkach, wzajemnej solidarności, szukaniu zgody. Ta jedność między ludźmi, będąca darem Ducha świętego, pozwala ludziom wyjść z samotności, z zamknięcia w sobie i być uczestnikami miłości.

Poproszę, aby troska o budowanie komunii przenikała całe moje życie.

Na koniec opowiem Jezusowi o tym co wydarzyło się podczas tej medytacji i zakończę modlitwą „Ojcze Nasz”

Przygotowała Barbara Olejnik nscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA